Om SciLifeLab Data Platform

Denna sida är även tillgänglig på Engelska.

Datadriven life science

Life science, vetenskapen om allt levande, blir allt mer datadriven. Mängden och komplexitet av forskningsdata producerat inom life science-området har vuxit snabbt under de senaste åren. Idag delas en betydande mängd life science-data öppet inom det globala forskarsamhället. Dessa data kan ha betydelse för utveckling och forskning inom området och kan driva ytterligare upptäckter inom flera områden med betydelse för mänsklig livskvalitet och hälsa, som precisionsmedicin, diagnostik, utveckling av nya läkemedel, veterinärmedicin, växtforskning, bioteknik, evolution, biodiversitet och livsmedelsvetenskap.

Om SciLifeLab Data Platform

För att möjliggöra för det svensk life science att generera banbrytande datadriven forskning, kommer det behövas tillgång till lämpliga tjänster, verktyg och support. SciLifeLab Data Platform består av både en teknisk värdmiljö för datacentrerade verktyg och databaser och en webbsida. Båda delarna samverkar med syfte att stödja och accelerera svensk datadriven life science. Plattformen finansieras av ett forskningsprogram för datadriven life science från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. SciLifeLab Data Plattformen syftar dock till att ge support till alla forskare och dataproducerande anläggningar i Sverige inom fältet livsvetenskaper. Detta innebär att du inte behöver vara en del av DDLS för att använda verktyg/databaser eller för att bidra till webbsidans innehåll.

Tjänsterna som finns på SciLifeLab Data Platform följer principerna för öppen vetenskap och öppen delning, transparens, FAIR data principer (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), och goda datahanteringsmetoder under hela datalivscykeln. SciLifeLab Data Platform har byggts upp och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Vi välkomnar era frågor rörande plattformens innehåll och uppbyggnad. Kontakta oss gärna via epost datacentre@scilifelab.se eller genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret.

Teknisk värdmiljö

Den tekniska värdmiljön SciLifeLab Data Platform är dedikerad till att vara värd för webbaserade beräkningsverktyg och databaser relaterade till datadriven life science-forskning. Detta kommer att inkludera datorintensiv programvara och hantering av stora mängder data. De tjänster som erbjuds som en del av SciLifeLab Data Platform är tillgängliga för alla forskare som är anknutna till ett svenskt lärosäte. Det är inte nödvändigt att vara anknuten till SciLifeLab. Rörande tjänster inriktade på dataproducerande enheter är dessa tillgängliga för SciLifeLabs infrastrukturenheter, men förfrågningar från andra enheter är välkomna.

Plattformen kommer initialt att fokusera på att integrera tjänster som redan är under utveckling av SciLifeLab Data Centre och partners. Ett antal externa sk pathfinder-projekt kommer också att identifieras i syfte att utveckla tekniken. Vi strävar efter att formulera en uppsättning specifika krav och ett ansökningsförfarande för verktyg/databaser som skall göras tillgängliga på SciLifeLab Data Platform. Enskilda forskargrupper, organisationer och forskningssamarbeten som är intresserade av att göra sina verktyg/data tillgängliga för forskare på nationell eller internationell nivå är välkomna att ta kontakt med oss.

För att ta reda på mer om värdmiljön, vision och uppdrag bakom plattformen samt applikationer relaterade till plattformen se här

Webbsida

SciLifeLab Data Platform websida är tillgänglig på följande webbplats data.scilifelab.se. Plattformens syfte är att tillgängliggöra och främja tjänster och forskning relaterad till datadriven forskning inom livsvetenskaperna i Sverige, detta inkl. såväl  relevanta evenemang, utbildningar som initiativ.

Teamet som arbetar med SciLifeLab Data Platform bidrar till webbsidans innehåll, vår ambition är att innehållet skall skapas i samarbete med forskarsamhället. Vi välkomnar forskarbidrag till webbsidans olika sektioner. Du kan exempelvis föreslå en data notis, ett event, eller en kurs. Vi tar även gärna emot förslag på nya sektioner eller data som inte finns tillgängligt idag.

Kontaktformulär för förslag och bidrag

Organisationerna bakom platformen

SciLifeLab

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. Vårt mål är också att bygga en stark forskargruppering kring SciLifeLab genom utbildning och samverkan. SciLifeLab grundades av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab samarbetar idag med alla stora svenska universitet.

SciLifeLab kombinerar teknisk expertis med avancerad kunskap inom translationell medicin och molekylärbiologi. Forskare i hela Sverige kan använda både de tekniker och den kunskap som finns på SciLifeLab.

Läs mer om SciLifeLab på scilifelab.se.

SciLifeLab Data Centre

Forskningen inom life science blir inte bara alltmer teknikdriven, utan även datadriven. SciLifeLab koordinerar och stödjer aktiviteter under hela datalivscykeln. Detta inkluderar projektplanering, dataproduktion, dataanalys, datadelning, fram till publicering och återanvändning av data, där forskare är beroende av avancerad dataanalys och e-infrastruktur. SciLifeLab Data Centre fokuserar främst på data som genereras av SciLifeLabs infrastrukturplattformar. Vi arbetar för att maximera värdet av de forskningsdata som genereras, möjliggöra för forskning som skapar mervärde, och för att möjliggöra för infrastruktur att tillgängliggöra data. På SciLifeLab Data Centre ser vi data som en av de mest värdefulla resurserna i vår verksamhet. Vi strävar efter att göra data FAIR, att säkerställa att data hanteras enligt principerna för öppen vetenskaplig och att maximera datas värde på lång sig för forskarsamhället och samhället.

Läs mer om SciLifeLab Data Centre på scilifelab.se/data/.

Partnerorganisationer

SciLifeLab Data Platform finansieras av SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS). Totalt har 3,1 miljarder kronor beviljats​​från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under en period av 12 år. Syftet med programmet är att utbilda och rekrytera nästa generations forskare inom life science, att skapa en stark forskningsmiljö för kompetenser inom beräkningsvetenskap och datavetenskaplig för life i forskningssamhället. Programmets mål att göra det möjligt för varje forskare att bättre analysera och integrera sina data med de globala dataflödena inom life science. Vidare syftar programmet till att skapa samarbete och interaktion mellan lärosäten, att skapa tvärvetenskapliga samarbeten mellan life science och datavetenskaperna samt skapa partnerskap med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners.

Logos for Scilifelab, Knut and Alice Wallenberg Foundation, Chalmers, Göteborgs Universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpins Universitet, Lunds Universitet, Naturhistoriska Riksmuseet, Sveriges LantbruksUniversitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet, Uppsala Universitet Logos for Scilifelab, Knut and Alice Wallenberg Foundation, Chalmers, Göteborgs Universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpins Universitet, Lunds Universitet, Naturhistoriska Riksmuseet, Sveriges LantbruksUniversitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet, Uppsala Universitet